Ερώτηση για τους πολύτεκνους φοιτητές που δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 - 17:44

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πολύτεκνοι φοιτητές δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή»

Σύμφωνα με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων προβλήματα αντιμετωπίζουν αρκετοί πολύτεκνοι φοιτητές στις μετεγγραφές τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα Τμήματα που εξετάζουν τα δικαιολογητικά απαιτούν από τα τέκνα των πολυτέκνων να είναι όλα κάτω των 23 ετών για να τους δοθεί η μετεγγραφή. Τα Τμήματα στηρίζονται στο γεγονός ότι η 1η παράγραφος του άρθρου 6 του ν.3454/2006 ορίζει ηλικιακό όριο 23 ή 25 ετών για τα τέκνα των πολυτέκνων και όχι στην παράγραφο 3 που ορίζει ότι: «Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα». Επίσης, υποστηρίζει πως εφόσον ζει έστω και ένας από τους γονείς, που έχει χαρακτηρισθεί ως πολύτεκνος, το τέκνο του έχει δικαίωμα μετεγγραφής από ένα πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό Τμήμα σε άλλο αντίστοιχο του πλησιέστερου τόπου κατοικίας τους ή του τόπου σπουδών του αδελφού του, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ιδίου που ζητεί τη μετεγγραφή και ανεξαρτήτως της ηλικίας των αδελφών του. Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι ως προς την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, στην παρ.2 του ως άνω νόμου 3454/2006 ορίζεται ρητά: «Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος». Παρά τις επιστολές που έχει στείλει η ΑΣΠΕ οι σχολές επιμένουν και δεν εγκρίνουν τη μετεγγραφή. Μάλιστα οι σχολές ζητούν διευκρινήσεις από το υπουργείο το οποίο κωφεύει. Σχολές στις οποίες εντοπίζονται προβλήματα με τις μετεγγραφές των πολυτέκνων είναι: Μηχανολόγοι ΤΕΙ Πάτρας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολές ΤΕΙ Κρήτης κλπ.

Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας να αποστείλει άμεσα διευκρινήσεις στις σχολές ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών αφού όπως προκύπτει από τη νομοθεσία τα τέκνα των Πολυτέκνων προστατεύονται ανεξαρτήτως της ηλικίας τους όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα, δηλαδή όσο ζει έστω και ένας από τους δύο γονείς.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς μετεγγραφών στις συγκεκριμένες σχολές από αυτό που ισχύει στα υπόλοιπα εν Ελλάδι Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;
Για ποιο λόγο δεν επεμβαίνει το υπουργείο, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις  στις σχολές, οι οποίες επιμένουν να μην εγκρίνουν τις μετεγγραφές;

Αθήνα, 20/12/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ