Τεράστια προβλήματα στο σύστημα υγείας της χώρας - ΒΙΝΤΕΟ

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013 - 09:32

Ο Συναγωνιστής Δημήτρης Κουκούτσης τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου του υπουργείου υγείας και των σχετικών ρυθμίσεων. Το ελληνικό Σύστημα Υγείας χαρακτηρίζεται ως μεικτό, γιατί βασίζεται κυρίως στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής του προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές και ένα άλλο μέρος -κυρίως στο επίπεδο της νοσοκομειακής περίθαλψης- προέρχεται από τη φορολογία. Υπάρχει αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τόσο στην παροχή όσο και στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας.

Ο Συναγωνιστής τόνισε, επίσης, τα βασικά μειονεκτήματα του συστήματος υγείας, που είναι οι υψηλές δαπάνες υγείας, η χαμηλή ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η περιορισμένη ελευθερία επιλογής ιατρού από τους ασθενείς, τα προβλήματα γεωγραφικών και οικονομικών ανισοτήτων, η πολυδιάσπαση των φορέων, η έλλειψη συντονισμού, οι άτυπες πληρωμές, τα προβλήματα ηθικής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η πληθώρα ιατρών και η έλλειψη άλλων επαγγελματιών υγείας και οι λίστες αναμονής των ασθενών. Το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του την υπόσταση και την κάλυψη των αναγκών  του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας.