Ερώτηση Στρατηγού Συναδινού για ανάπτυξη και ανάδειξη ιαματικών πηγών

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 - 17:48


Ο Στρατηγός Συναδινός υπέβαλλε την κάτωθι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τη χρηματοδότηση των ιαματικών πηγών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, η οποία θα αναβαθμίσει τόσο τον Ιαματικό Τουρισμού όσο και τον Τουρισμό Υγείας.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Ιαματικές πηγές ονομάζονται οι πηγές τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Η θεραπευτική τους δράση είναι τριπλής φύσεως: μηχανική, θερμική και χημική. Η χημική δράση, συγκεκριμένα, οφείλεται στην επαφή του δέρματος με τα μεταλλικά στοιχεία του νερού και στη διείσδυσή τους σε αυτό.

Τα ιαματικά νερά πηγάζουν από πετρώματα απ’ όπου αποκτούν τα μεταλλικά συστατικά τους, στα οποία οφείλεται η θεραπευτική δράση. Τοιουτοτρόπως, παρά ορισμένες αντενδείξεις, η υδροθεραπεία έχει γνωστές θετικές επιδράσεις σε μεγάλο αριθμό ασθενειών και παθήσεων.

Η χρηματοδότηση των υποδομών των ιαματικών πηγών μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ, και υποστηρίζει τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος γενικότερα, πέραν των περιορισμών εποχικότητας.

Η προστιθέμενη αξία των υδροθεραπευτηρίων κατά την διανομή του Ιαματικού Φυσικού Πόρου είναι προφανής. Παρά τον διαφορετικό βαθμό και τύπους αναγνώρισης των πηγών αυτών από τις εθνικές αρχές, υπάρχουν άτυποι σύνδεσμοι ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ τους στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης.

Με δεδομένες τις αναγνωρισμένα μοναδικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών στον ευρωπαϊκό χώρο, ερωτάται η Επιτροπή εάν σκοπεύει να αναπτύξει ή να συμμετάσχει σε σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και ανάδειξή τους και εάν προτίθεται να υποστηρίξει πολυεπιπέδως τον ιαματικό τουρισμό.