Οι «συνταγματικοί» τοξόται και το Σύνταγμα της Ελλάδος

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 - 11:03

Οι «συνταγματικοί» τοξόται και το Σύνταγμα της Ελλάδος

«Αγαθόν ού το μη αδικείν, αλλά το μηδέ εθέλειν»
Δημόκριτος

Οι ολετήρες και δυνάσται του Λαού και του Έθνους συνεχίζουν ακάθεκτοι, άνευ εμποδίων και με ιδιαίτεραν σπουδήν, την ολοκλήρωσιν του ολεθρίου έργου της εκθεμελιώσεως όσων συνεκτικών δεσμών απέμεινον, δια την διατήρησιν της κοινωνικής συνοχής των Ελλήνων, ού μην αλλά και παντός στοιχείου συγκροτούντος την ημετέραν Εθνικήν υπόστασιν και διασφαλίζοντος άμα την βιολογικήν και πνευματικήν ύπαρξιν και συνέχειαν του Ελληνικού Γένους.  

Εκμεταλλευόμενοι αδιστάκτως και μετά περισσής θρασύτητος την υπό τούτων δολίως υφαρπαγείσαν – ασυστόλως ψευδόμενοι ως κοινοί απατεώνες – εντολήν του – συνεπεία αποχής – εναπομείναντος ημίσεως του εκλογικού σώματος, εσχημάτισαν κυβέρνησιν, με την εμβαλωματικήν στήριξιν μωροφιλοδόξων πατριδοκαπήλων και τινων τιποτοφρόνων, δικαιολογηθέντες εκ των υστέρων, επικαλούμενοι… αυταπάτην, ενώ ετέλουν εν γνώσει της επιμελώς προμελετηθείσης και έξωθεν υπαγορευθείσης ατιμίας.

Συγκεκριμένας εντολάς εξετέλουν (!) και συνεχίζουν να εκτελούν εν ψυχρώ οι δόλιοι, υπό την …στοργικήν αιγίδα του απαθούς Ανωτάτου Άρχοντος, του στερουμένου στοιχειώδους αισχύνης και αυτοκαλυπτομένου υπό τον πέπλον της ανευθυνότητος, αδυνατούντος να επιλέξη την οδό της Τιμής, παραιτούμενος.

Τούτων δε συντελεσθέντων και συντελουμένων, οι «συνταγματικοί» τοξόται συντάσσουν προτάσεις αναθεωρήσεως Συνταγματικών τινων διατάξεων, επί τω αυτώ εν αρχή διαληφθέντι τέλει, μολονότι έχουν ήδη έργω «αναθεωρήσει» και παραβιάσει βαναύσως ουσιώδεις συνταγματικάς και ποινικάς διατάξεις, ως και Αρχάς του Δικαίου.

Εν τοις πλαισίοις διώξεων και πολιτικής εξοντώσεως – προηγήθη η φυσική εξόντωσις δύο μελών, 1/11/2013 – του νομίμου κοινοβουλευτικού κόμματος του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, παρεβίασαν και εξακολουθούν να παραβιάζουν ανενόχλητοι: 1ον Την διάταξιν της παρ. 2 του άρθρου 1 του Συντάγματος, έχουσαν ούτω: «Θεμέλιον του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία». Το θεμέλιον τούτον υπενόμευσαν, αδιαφορούντες δια το γεγονός, ότι α) Ασκούν πολιτικήν στρεφομένην κατά του Λαού και του Έθνους και β) οι τιμήσαντες κατ’ επανάληψιν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δια της ψήφου των ήσαν και είναι εκ των συνασκούντων την λαϊκήν κυριαρχίαν και κατά συνέπειαν εκ των εντολέων αντιπροσώπων του Έθνους (αρθ. 51 παρ. 2 του Συντ). 2ον. Την διάταξιν της παρ. 3 του αυτού άρθρου, έχουσαν ούτω: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». Ουδέποτε ο Λαός εξουσιοδότησεν την κυβέρνησιν και τους συνοδοιπόρους: α) Να τον υποδουλώσουν οικονομικώς β) Να παραχωρήσουν το όνομα της Μακεδονίας, μετά των συνακολούθων τούτο, εις το συνονθύλευμα των Σκοπίων και γ) Να προεκδώση αυθαιρέτως καταδικαστικήν κατά της Xρυσής Αυγής απόφασιν, μετά των λοιπών «συνταγματικών» τοξοτών, χαρακτηρίζουσαν ταύτην «εγκληματική οργάνωση». 3ον Τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Συντ. , δυνάμει των οποίων «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Αι εν λόγω διατάξεις δεν ισχύουν – κατ’ αυθαίρετον εξαίρεσιν -  δια την Χρυσή Αυγή , μολονότι, ουδείς νόμος προβλέπει και τιμωρεί την υποδικίαν με την ποινήν της στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων των υποδίκων Ελλήνων πολιτών και δη αντιπροσώπων του Έθνους.

Πάρα ταύτα: α) Η προβλεπομένη οικονομική ενίσχυσις των κομμάτων υπό του κράτους δεν χορηγείται εις το κόμμα της Xρυσής Αυγής β) Υπουργοί τινες των δύο τελευταίων κυβερνήσεων ηρνούντο παρανόμως να απαντήσουν εις ερωτήσεις – γραπτάς και επικαίρους – των βουλευτών της Xρυσής Αυγής, «οχυρωμένοι» όπισθεν της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντ., καθ’ όσον η Κοινοβουλευτική Ομάδας της Xρυσής Αυγής δεν διέθετεν, ουδέ διαθέτει τον απαιτούμενον αριθμόν βουλευτών – απαιτούνται 30 – δια να υποβάλη πρότασιν ασκήσεως διώξεως κατά των θρασύδειλων υπουργών, δια παράβασιν καθήκοντος. γ) Με εντολήν της εκτελεστικής εξουσίας, ουμήν αλλά και «άλλων Αρχών και Εξουσιών, πέραν των γνωστών» (σ.σ. η εντός «» φράσις προέρχεται εκ της «προφητείας» Μπενάκη προς Παπούλιαν) και με την ανοχήν της «ανεξαρτήτου» Αρχής (Ε.Σ.Ρ.), τα κρατικά ΜΜΕ ως και τα ιδιωτικά έχουν… δημοκρατικώ τω τρόπω εξαφανίσει την Xρυσή Αυγή από τον ειδησεογραφικόν χάρτην της Ελλάδος.

4ον. Τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Συντ/τος περί ελευθέρας διαδόσεως, προφορικώς και εγγράφως των ιδεών και στοχασμών και της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, περί του δικαιώματος απαντήσεως εις υβριστικά ή συκοφαντικά δημοσιεύματα ή εκπομπάς και αντιστοίχως της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως υπό του ΜΜΕ της απαντήσεως του θιγομένου.

Η παραβίασις των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 14 του Συντ. τελείται μονίμως και συστηματικώς εις βάρος της Xρυσής Αυγής, τόσον υπό του δημοσίου, όσον και υπό του ιδιωτικού τομέως των ΜΜΕ.

Εις το σημείον τούτον, εγείρεται αφεύκτως και απευθύνεται προς τους Ηρακλείς της «δημοκρατίας», του διαλόγου και της ελευθερίας του λόγου, εν πλήθος ευλόγων ερωτήσεων: α) Ποία διάταξις απαγορεύει την διάδοσιν Ελληνορθοδόξων Αρχών, Αξιών, Ιδεωδών και Ιδανικών, το θεμέλιον δηλονότι της ιδεολογίας της Xρυσής Αυγής, ώστε να δικαιολογήται η φίμωσις της; β)Διατί δεν καλείται η Xρυσή Αυγή εις δημόσιον διάλογον, ως επανειλημμένως έχει ζητήσει, ώστε να δωθή η ευκαιρία εις τους διώκτας ν’ απογυμνώσουν, δι’ επιχειρημάτων, το … φόβητρον; γ) Μήπως φοβούνται, ως ουσία τιποτόφρονες και χρηματολάγνοι την ιδικήν των απογύμνωσιν;

5ον. Την διάταξιν του άρθρου 134 παρ. 2 Π.Κ. εν συνδυασμώ με το άρθρον 134 Α στοιχ. η) και την διάταξιν του άρθρου 135 παρ. 2 Π.Κ. Συγκεκριμένως:

Εκ της πανηγυρικής δηλώσεως – ομολογίας Μπενάκη (Μάρτιος 2005), ως και εξ’ όσων γνωρίζομεν και βιώνομεν, προκύπτει αβιάστως και πέραν πάσης αμφιβολίας ή αμφισβητήσεως, ότι οι μεταπολιτευτικοί ολετήρες, συνεννοηθέντες μετ’ «Αρχών και Εξουσιών, πέραν των γνωστών» και μετά ξένων κυβερνήσεων, (Γερμανία, Σκόπια κ.α.) προπαρεσκεύασαν και οσημέραι επιχειρούν και πραγματώνουν, σφετεριζόμενοι την ήν κέκτηνται κρατικήν εξουσίαν, την αλλοίωσιν του πολιτεύματος, παραβιάζοντες τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων και καθιστώντες ανενεργόν την Λαϊκήν κυριαρχίαν, καθ’ όσον, ως μετά θρασύτητος εδήλωσαν, θεωρούν τον εκάστοτε διαμαρτυρόμενον Λαόν, δια τας εγκληματικάς κατά τούτου και του Έθνους, πράξεις των… ετερόκλητον όχλον(!), υποκινούμενον υπό… ακροδεξιών στοιχείων.

Καθυβρίζουν συνεχώς τους Έλληνας εθνικιστάς – ελλείψει αληθών επιχειρημάτων, χαρακτηρίζοντες τούτους «φασίστες», «ναζί», «ρατσιστές» και εις τον αντίποδα περιθάλπουν, μετά πάσης στοργής και φροντίδος πάντα παρασιτούντα και πλήττοντα την κοινωνική ειρήνην και συνοχήν των Ελλήνων.

Επιδιώκουν τον χωρισμόν της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος από του κράτους (Δημόσιον) και εις τον αντίποδα παρέχουν αφειδώς προνόμια και διατηρούν το υφιστάμενο status quo μουσουλμάνων και ιουδαίων. Όπερ σημαίνει, ότι μουσουλμάνοι και ιουδαίοι – ως Εκκλησίαι – υφίστανται και παραμένουν, εν σχέσει προς το κράτος ως Ν.Π.Δ.Δ. η δε Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία ημών των Ελλήνων επιδιώκεται υπό των μισελλήνων πολιτικών να καταστή … σωματείον ή Μ.Κ.Ο.

6ον. Βασικάς αρχάς του Δικαίου, όπως το τεκμήριον της αθωώτητος και την ατομικήν ευθύνην, αντικαταστήσαντες αυτάς με το τεκμήριον της … ενοχής και την συλλογικήν ευθύνην αντιστοίχως, αχθέντες «ευσυνειδήτως», «δημοκρατικώς» και σταλινικώς εις καταδικαστικήν κατά της Xρυσής Αυγής κρίσιν, πριν ή το αρμόδιον Δικαστήριον αποφανθή σχετικώς.

«Στοργικόν» δε επιστέγασμα απασών των εν τω παρόντι σημειώματι διαληφθέντων παραβιάσεων, ως και πλείστων άλλων, αποτελεί η ασύγγνωστος απαθής αδράνεια του Π.τ.Δ. ή άλλως – ως επιβάλλεται, Προέδρου όλων των Ελλήνων πολιτών – όστις παραβιάζει καταφώρως την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρου 30 του Συντ/τος, δυνάμει της οποίας είναι επιφορτισμένος με το καθήκον του ρυθμιστού του πολιτεύματος, όπερ, ως ανωτέρω εξετέθη, έχει πλήρως απορρυθμιστεί και όστις εκτρέπεται και εκτίθεται, φρονών, ότι δικαιούται ν’ αγνοή την τρίτην πολιτικήν δύναμιν του Έθνους και κατ’ επέκτασιν να περιφρονή – το και χείριστον – τας εκατοντάδας χιλιάδας Ελλήνων υποστηρικτών της Xρυσής Αυγής.

Όταν πνεύσουν οι ούριοι άμα και σφοδροί άνεμοι της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, τότε τα «βέλη» των «συνταγματικών» τοξοτών, ωθούμενα υπό της δυνάμεως των θείων τούτων ανέμων, θα αντιστρέψουν την κατευθυνσίν των, με στόχον τους εκτοξεύοντας, πριν ή επιχειρήσουν ούτοι κάλυψιν ή άτακτον φυγήν.

Περαίνων, κατ’ ελευθέραν, ου μην αλλ’ ορθήν ερμηνείαν του Δημοκριτείου αποφθέγματος, άγομαι εις το ασφαλές συμπέρασμα, ότι οι θέλοντες να αδικούν στερούνται παντελώς ηθικού συνειδότος, αυτοσεβασμού, αξιοπρεπείας, Τιμής και υπολήψεως.

«Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χείρονος» έφη Δημόκριτος.

(σ.σ. Ημείς οι σύγχρονοι Έλληνες αρχόμεθα, αγόμεθα και φερόμεθα υπό των χειρίστων!!!)

Μχαήλ Αρβανίτης
τ. Βουλευτής Αχαΐας
Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ