Ξενόφοβοι και ξενόφιλοι

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 - 07:29

Ξενόφοβοι και ξενόφιλοι

Ἕνας νεολογισμός πού ἔχει εἰσαχθεῖ τά τελευταία χρόνια εἶναι ἡ λέξις ξενόφοβος. Ταύτη ἔχει εἰσαχθεῖ ἀπό μία μικράν κατηγορίαν ἀνθρώπων καί μάλιστα ἀπό μερικούς μεγαλοδημοσιογράφους προσάπτοντας μομφήν καί μέ ὑποτιμητικήν ἔνοιαν πρός αὐτούς πού ἀντιτίθενται εἰς τήν εἴσοδον, παραμονήν καί ἐγκατάστασιν ξένων εἰς τήν Πατρίδα μας. Διά νά τούς προσβάλλουν καί νά τούς ὑποτιμήσουν τοῦ λέγουν, εἶσαι ξενόφοβος εἶσαι ρατσιστής.

Νά διερευνήσωμεν ποῖοι εἶναι οἱ ὀρθολογισταί καί ποῖοι εἶναι ἄφρονες, ποῖοι εἶναι οἱ φυσιολογικοί καί ποῖοι εἶναι οἱ πάσχοντες. Ὑπάρχει ἕνας ἀπό τούς μεγαλυτέρους σοφούς τῆς παγκοσμίου κοινότητος καί αὐτός εἶναι ὁ Σωκράτης πού λέγει: «Μητρός τε καί πατρός  καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν  μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ». Δηλαδή ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι αὐτό τό ὁποῖον σᾶς λέγω ἰσχύει διά τούς νοήμονες, διά τούς ἀνοήτους καί τούς φαύλους δέ ἰσχύει. Τόν ὁρισμόν τῆς Πατρίδος(ἐκ τοῦ πατρός) θά μᾶς τόν δώσουν οἱ Ἕλληνες»: «αὔτις δέ τό Ἑλληνικόν  ἐόν ὄμαιμον τέ καί ὁμόγλωσσον,  καί Θεῶν ἱδρύματα κοινά καί θυσίαι  ἤθεα τέ ὁμότροπα». Δηλαδή διά νά εἶσαι Ἕλλην πρέπει εἰς τάς ἀρτηρίας σου νά ρέει Ἑλληνικόν αἷμα, ἀπό πάππου πρός πάππου, ἀπό γενεάν εἰς γενεάν.

Ἀλλά ἀς δώσωμεν τόν ὁρισμόν τῆς νοήσεως ὥστε νά ἀποκρυπτογραφήσωμεν ποῖοι εἶναι οἱ νοήμονες καί ποῖοι εἶναι ἀνόητοι. Ἀλλά πρίν δώσομεν τόν ὁρισμόν τῆς νοήσεως ἀς προσδιορίσομεν ποία πρέπει να εἶναι τά ποιοτικά χαρακτηριστικά τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἀνθρώπων. Οὐδείς εἶναι καλλίτερος ἀπό τόν Σωκράτη καί Πλάτωνα διά νά προσδιορίση αὐτά τά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ἀπό τήν πολιτεία τοῦ Πλάτωνος διαβάζομεν: «εἰ μή φύσει εἴη (ὁ χαρακτήρ μας θά πρέπει νά εἶναι) μνήμων, εὐμαθής, μεγαλοπρεπής, εὔχαρις, φίλος τε και συγγενής ἀληθείας, δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης».«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» 487α

Νόησις θά ἡδύνατο νά ὁρισθῆ ὥς μία πολυσύνθετος ἐνέργεια χαρακτηριστική τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει μέ τήν ἐπικουρίαν τῶν ἀνωτέρων πνευματικῶν λειτουργιῶν συνδεδεμένων καί δ' ἄλλων ψυχικῶν λειτουργιῶν, (μνήμη, εὐφυΐα, συναισθηματικότης,  συνείδησις, προσοχή), εἰς τήν διαμόρφωσιν μιᾶς ἐνδεδειγμένης ἐννοίας τῆς πραγματικότητος, μέ δυνατότητα διά μέσου τοῦ συλλογισμοῦ, τῆς κριτικῆς, καί τῆς φρονήσεως εἰς τήν ἐκπλήρωσιν ἀορίστων ἐννοιῶν ὀρθῶν εἰς τήν σύνθεσιν, τήν ἐκτίμησιν καί τήν πρόβλεψιν φθάνοντας σέ λειτουργικά προγράμματα,  ἀποφασιστικούς προσανατολισμούς καί ἐπωφελεῖς ἐκμαθήσεις. MANUALE DI PSICHIATRIA - UNIVERSITA DI BOLOGNA

Νά ὑπενθυμήσωμεν ὅτι ὁ Σωκράτης δέν εἶναι μόνον ὁ πανμέγιστος τῶν φιλοσόφων, ἀλλά ὑπῆρξεν καί μεγάλος πολεμιστής, εἶχεν διακριθεῖ  ὡς πολεμιστής εἰς τήν μάχην τῆς Ἀμφιπόλεως, τῆς Τανάγρας καί Ποτιδαίας, ἦτο δέ ἄριστος γνώστης τοῦ δυσκολοτάτου καί σκληροτάτου ἀγωνίσματος τοῦ παγκρατίου, ἀπό τό ὁποῖον προῆλθον καί αἱ λεγόμεναι σημεριναί "πολεμικαί τέχναι".

Ὁ δέ Πλάτων ἀνεδείχθει νικητής εἰς τήν πάλιν εἰς τούς ἀγώνας τῶν Ἰσθμίων. Ὁ Πυθαγόρας ἀνεδείχθει νικητής εἰς τήν πυγμαχίαν εἰς τήν Ὁλυμπίαν. Ὁ φιλόσοφος Ἐμπεδοκλῆς ἐνίκησεν ἱπποδρομικήν νίκην κέλητος ἵππου, κ.τ.λ. Ὁ Σοφοκλῆς  ὁ Ἀριστείδης,  ὁ Μιλτιάδης ὁ Αἰσχύλος συμμετεῖχον εἰς τήν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, καί ὄχι μόνον αὐτοί, ἀλλά ὅλοι οἱ ἄριστοι Ἕλληνες, ὁ δέ ἀδελφός τοῦ Αἰσχύλου ὁ Κυναίγειρος ἦτο αὐτός πού κρατοῦσεν τό πλοῖον τῶν Περσῶν μέ χέρια καί μέ δόντια γιά νά μήν φύγη. Συμετεῖχον ὅλοι οἰ ἄριστοι καί οἱ γεναῖοι διά νά μᾶς παραδώσουν ἐλευθέραν τήν Πατρίδα μας. Εἰς τάς Θερμοπύλας οἱ Ἕλληνες ἔδωσαν ἀλλην μίαν μάχη, τήν ἐνδοξοτέραν ὅλων τῶν ἐποχῶν,  μέ ἀρχηγόν τόν Βασιλέα τῆς Σπάρτης Λεωνίδαν τούς 300 Σπαρτιάτας καί τούς 700 Θεσπιεῖς ἀντιμετώπισαν 100.000 Πέρσας. Καί ἔρχεται σήμερα ὁ Τσίπρας νά μᾶς πεῖ πῶς ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει σύνορα!

Νά τονίσωμεν ὅτι τό συναίσθημα εἶναι ἡ εὐγενεστέρα συνιστώσα τῆς νοήσεως. Ὁ φόβος εἶναι συναίσθημα καί κατά τόν ὁρισμόν τῆς νοήσεως εἶναι φυσιολογικόν νά φοβᾶται κάποιος ὅταν ὑπάρχει ὑπαρκτόν αἴτιον. Φοβοῦνται οἱ νοήμονες, οἱ ἀνόητοι καί οἱ φαύλοι δέν φοβοῦνται. Ὁ δέ φόβος τῶν ξενόφοβων ἀπό τούς λαθροεισβολεῖς εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένος, διότι αἱ κλοπαί, αἱ ληστείαι εἶναι ἄπειραι ὡς ἐπίσης εἶναι πολυάριθμοι οἱ βιασμοί καί αἱ δολοφονίαι Ἑλλήνων ἀπό λαθρομετανάστες. Ὁρισμένοι φαύλοι τό συναίσθημα τό ἔχουν ὡς κάτι τό εὐτελές καί τό παρακατιανό, μέ περισσόν δέ θράσος εἰρωνεύονται τούς ξενόφοβους. Ἀλλά περί φαύλων πάλιν θά μᾶς ὁμιλήση ὁ Πλάτων εἰς τήν πολιτείαν του λέγοντας: «Φαύλη ἄρα φαύλῳ  συγγιγνομένη φαῦλα γεννᾷ ἡ μιμητική» «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» 603b.

Δηλαδή ὅταν ἡ φαυλότητα σμίξει μέ τήν φαυλότητα, φαυλότητες  θά γεννηθοῦν. Ὅταν φαύλοι δημοσιαγράφοι, σμίξουν μέ φαύλους πολιτικούς,  φαυλότητες γεννοῦν. Ἐπί πλέον οἱ ξενόφοβοι παραμένουν πιστοί εἰς τήν σοφήν ρήσιν τοῦ Σωκράτους, διότι οὐδέν ἐστί γλυκύτερον τῆς Πατρίδος. Ἐπί πλέον οἱ ξενόφοβοι τιμοῦν καί εἶναι εὐγνώμονες δια τάς θυσίας τῶν προγόνων τους πού ἔχυσαν ποτάμια αἵματος διά νά μᾶς παραδώσουν αὐτόν τόν τόπον ἐλεύθερον καί καθαρόν. Ἡ Χρυσή Αὐγή σέβεται καί τιμᾶ  μέ ἐκδηλώσεις τούς ἐνδόξους προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν σοφίαν τους καί τήν ἀνδρείαν τους μᾶς τήν ἔχουν παραδώσει ἐλευθέραν καί καθαράν. 

Ποῖοι εἶναι οἱ ξενόφιλοι:

Α) Μερικά (ἑλληνικά) Μ.Μ.Ε τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆται εἶναι ἀριστεροί μεγαλοκαπιταλιστές, μεγαλοεργολάβοι, καί ἔγιναν  μεγάλοι ὄχι λόγω τῶν ἰκανοτήτων τους, ἀλλά ἐλέῳ Μπρένσιεφ καί Αντρέα Παπανδρέου πού ἄνοιξεν τάς τράπεζας καί τούς πριμοδότησεν γιά να κτίση τά "νέα τζάκια" καί κατά ἐπέκτασιν τήν ἐδρέωσιν του. Β) Μερικοί ἀριστεροί βαθύπλουτοι μεγαλοδημοσιογράφοι οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί εἶναι ξενόφιλοι, τούς ἀκοῦμεν νά λέγουν εἰς τόν σημερινόν πολύπαθον Ἕλληνα, ἐπιρρίπτοντας του ὡς μομφήν τό, εἶσαι ξενόφοβος εἶσαι ρατσιστής.

Γ) Τά θύματα τῶν μεγαλοδημοσιογράφων, πού εἶναι ἀθώοι Ἕλληνες πολῖται, φοβισμένοι καί τρομοκρατημένοι ἀπό τήν κυριαρχίαν των, ὅταν θέλουν νά ποῦν κάτι, ἀρχίζουν με τάς λέξεις δέν εἶμαι ξενόφοβος δέν εἶμαι ρατσιστής.
Δ) Οἱ πεπορνευμένοι καί οἱ ἐταῖροι πού εἰς τήν λαμπροτέραν καί φωτεινοτέραν περίοδον τῆς παγκοσμίου κοινότητος πού ὀνομάζεται «χρυσοῦς αἰών τοῦ Περικλέους» διά νόμου δέν εἶχον τό δικαίωμα τοῦ λέγειν καί ὄχι μόνον αὐτό: «ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρρήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ:"ἢ πεπορνευμένος,"φησίν, "ἢ ἡταιρηκώς·" τὸν γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἐφ᾽ ὕβρει (ἡ ὕβρις) πεπρακότα,  (παρακείμενος τοῦ πωλέω-ῶ) καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ῥᾳδίως ἡγήσατο ἀποδώσεσθαι». Εἰς περιόδους παρακμῆς ὡς σήμερον ὑπάρχει ἐκτροπή καί ἀνατροπή ἀπό τήν κανονικότητα καί τήν φυσιολογικότητα, τά ἄνω ἔρχονται κάτω.

Ε) Ὁ Τσίπρας καί ἡ ὀλιγάριθμος κοινοβουλευτική του ὁμάδα. Αὐτοί ὄχι μόνον εἶναι ξενόφιλοι τῶν λαθρομεταναστῶν ἀλλά ἀπεχθάνονται τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις καί Ἑλληνικήν ἱστορίαν· δέν ἀναγνωρίζουν τήν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων καί τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν ἀπό τούς Τούρκους. Λέγουν ὅτι οἱ Χριστιανοί εἶναι ὀπισθοδρομικοί καί εἰδωλολάτρες, ἐνῶ εἰς τούς Μουσουλμάνους ὀφείλομεν νά κτίσωμεν Τζαμιά ἐντός Ἑλλάδος γιά νά προσεύχονται στόν θεό τους. Ὁ Τσίπρας  δηλώνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει σύνορα καί κάμει προσκλητήριον εἰς τούς λαθρομετανάστες νά ἔλθουν καί νά γεμίσουν  τήν Ἑλλάδα μας, χρησιμοποιεῖ δέ τόν στρατόν μας γιά νά τούς κτίση σπίτια. Τά Εὐρωπαϊκά κράτη κατηγοροῦν τόν Τσίπρα ὅτι δέ φυλάττει τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος καί κάνουν τό αὐτονόητον, κατασκευάζουν φράκτες γιά ἐμποδίσουν εἰς τάς χώρας τους τήν εἴσοδον τῶν λαθρομεταναστῶν.

ΣΤ) Ὁρισμένοι Ἕλληνες τῶν νησιῶν πάσχοντες ἀπό τό σύνδρομον τῆς Στοχόλμης φιλοξενοῦν εἰσβολεῖς λαθρομετανάστες εἰς τά σπίτια τους. Οἱ εἰσβολεῖς λαθρομετανάστες διά νά προκαλέσουν τήν συμπάθειαν, τούς βλέπουμε (ἄντρες) καί (γυναίκες) νά κλαψουρίζουν καί προβάλλουν ὡς αἰτιολογικόν ὅτι εἰς τήν πατρίδα τους γίνεται πόλεμος. Εἰς αὐτούς τούς Ἕλληνες ὁ τηλεοπτικός σταθμός Mega κάμει προσπαθείας διά νά δώση τό βραβεῖον Nόμπελ εἰρήνης, ἀλλά κατηγορεῖ τάς ἑκατοντάδας χιλιάδες τῶν Ἑλλήνων πού διαμαρτύρονται διά τό αὐτονόητον, νά μήν κτισθοῦν οἰκισμοί λαθρομεταναστῶν εἰς τήν Ἑλλάδα. Οἱ δέ λαθρομετανάστες δέν κατευθύνονται πρός τά γειτνιάζοντα πλουσιότατα μουσουλμανικά κράτη, ἀλλά πρός τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη. Ἀλλά ἀς ἐνθυμηθῶμεν τί ἔπραξαν πρό ὁλίγων ἐτῶν οἱ γονεῖς καί παππούδες  μας, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅταν ἔκαμαν τήν ἐπίθεσιν εἰς τήν Ἑλλάδα μας οἱ Ἰταλοί καί οἱ Γερμανοί. Μέ τό χαμόγελο εἰς τά χείλη ἐπήγαιναν εἰς τήν πρώτη γραμμή γιά νά πολεμήσουν καί μάλιστα εἰς τά χιονισμένα βουνά.

Αἱ πρόσφαται ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί ἄλλων πανεπιστημίων καταγράφουν ὅτι τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὅμοιον κατά 99,5% μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνας. Τό 0.5% δέν εἶναι καθαροί Ἕλληνες. Ὁ Τσίπρας μέ ἀνατολίτικην κουτοπονηριάν ἐκέρδισαν τάς ἐκλογάς λέγοντας ὅτι «με ενα νόμο και με ενα άρθρο θα καταργήσουν τά μνημόνια» ἀλλά καί τάζοντας τά πάντα εἰς τούς πάντες. Μᾶς ἔφερεν ἕνα ἰδικόν του μνημόνιον διά νά προξενήση τό μέγιστον κακόν είς τήν Ἑλλάδα. Ἐπέτυχεν ἀπολύτως τοῦ σκοπού του. Ἡ ἀγάπη τῶν προγόνων μας διά τήν πατρίδα ἦτο τό ὑπέρτατον ἀγαθόν. Καί ἐμεῖς ἐάν θέλομεν νά ὑπάρχωμεν εἰς τό μέλλον, ἔχομεν ἱερόν καθῆκον νά ἀγαπᾶμε τήν Πατρίδα μας καί νά σεβόμεθα τούς προγόνους μας.

I.Q Intelligence Quotient Δείκτης νοήσεως εἶναι ἡ τρέχουσα ἡλικία πού διανύομεν, το σύνολον τῶν γνώσεων πού ὁφείλομεν να ἔχωμεν εἰς τήν τρέχουσαν ἡλικίαν ἐπί 100. Ἀπό τήν ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΨΑ ἐκδόσεις ΔΟΜΗ καί εἰς τό κεφάλαιον Ἱπποκράτης,  σελίς 1099 διαβάζομεν. «Ὅταν οἱ βάρβαροι Ἰλλυριοί καί Παίονες κάλεσαν τόν Ἱπποκράτη γιά νά τούς σώση ἀπό τό λοιμό πού τούς μάστιζε, ἔδιωξε τούς πρέσβεις τοῦ βασιλιά τους, πού ἦταν ἐχθρός τῆς Ἑλλάδος, γιατί κατάλαβε πώς ἡ ἀρρώστια τους μποροῦσε νά προσβάλη τήν Ἑλλάδα. Τό ἴδιο συνέβη καί ὅταν τόν κάλεσε ὁ βασιλιάς τῶν Περσῶν Ἀρταξέρξης: ἀπέκρουσε τά πλούσια δῶρα του καί ἀπαξίωσε νά προσφέρη ὑπηρεσίες στόν ἐχθρό τῆς Ἑλλάδος». Ἀπό τάς ἐκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ εἰς τό βιβλίον "ΣΩΡΑΝΟΣ γυναικείων Γκαί Δ, Ἱπποκράτους γένος καί βίος" διαβάζομεν: «ο γιατρός Ιπποκράτης χαιρετά τον ύπαρχο του Ελλησπόντου Υστάνη. Σχετικά με την επιστολή που μου έστειλες λέγοντας ότι έρχεται από τον βασιλιά, μήνυσε του όσα σου γράφω όσο τό δυνατόν πιο γρήγορα. Από εισοδήματα καί ρούχα καί κατοικία καί ό,τι άλλο χρειάζεται στη ζωή έχουμε αρκετά. Δεν επιτρέπεται εγώ νά καρπωθώ πλούτη από τούς Πέρσες ούτε να θεραπεύσω τίς αρρώστιες των βαρβάρων, εφόσον είναι εχθροί των Ελλήνων. Να είσαι καλά». Ἀντιθέτως προσέφερεν τάς ἰατρικάς του συμβουλάς εἰς κάθε πόλιν καί εἰς κάθε Ἕλληνα πού ζητοῦσεν τήν βοήθειαν του.

Οὕτως ἔπρατον οἱ προγόνοι μας μέ τό ὑψηλότατον I.Q  μέ τήν σοφίαν τους καί τήν ἀνδρεία τους ἐδημιούργησαν τόν ἕνα, τόν φωτεινότερον καί λαμπρότερον πολιτισμόν εἰς τόν πλανήτη Γῆ. Καί ἐμεῖς μετά παρέλευσιν 2.500 ἐτῶν ἀπό τότε δυστυχῶς γνωρίζομεν λιγότερα καί ὡς ἐκ τούτου κάνομεν λάθη, ἀπόδειξις! ὅταν οἱ σημερινοί ἐπιστήμονες μιλοῦν διά χωρόχρονον, ἐμεῖς οἱ σημερινοί δέν γνωρίζομεν τίποτα ἐπ΄αὐτοῦ, οἱ πρόγονοι μας εἶχον ὁμιλήσει περί αὐτοῦ. Ἀπό τό βιβλιον τοῦ Πλάτωνος "ΤΙΜΑΙΟΣ-ΚΡΙΤΙΑΣ" διαβάζομεν: «χρόνος δ' οὖν μετ' οὐρανοῦ γέγονεν, ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίγνηται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵν' ὡς ὁμοιότατος [38c] αὐτῷ κατὰ δύναμιν ᾖ: τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὄν, ὁ δ' αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὢν καὶ ἐσόμενος. ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένεσιν, ἵνα γεννηθῇ χρόνος, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλανητά, εἰς διορισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονεν: σώματα δὲ αὐτῶν ἑκάστων ποιήσας ὁ θεὸς ἔθηκεν εἰς τὰς περιφορὰς ἃς ἡ θατέρου περίοδος ᾔειν».

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ