Γιάννης Σαχινίδης: Να συμπεριληφθούν και οι ένστολοι στο κοινωνικό μέρισμα - BINTEO

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 - 22:03

Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο Συναγωνιστής Γιάννης Σαχινίδης, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι η Χρυσή Αυγή κατέθεσε τροπολογία ώστε να συμπεριληφθούν στο μέρισμα και όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσης, όσον αφορά την καταστροφή στην Μάνδρα Αττικής τόνισε ότι δεν υπήρξαν ποτέ αντιπλημμυρικά έργα και κάλεσε την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μερίμνησε καθόλου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όσον αφορά την διανομή του μερίσματος.

Ακολουθεί η τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών:

«Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος»

 Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις υπ'αριθμόν 2191 - 2196/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ που αφορούν τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, το ΣτΕ έκρινε ότι οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, το οποίο εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν του ν. 4046/2012 [Μνημόνιο ΙΙ], με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003 και μειώθηκαν οι αποδοχές των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, είναι αντισυνταγματικές, διότι, αφενός αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) ως αρχής που εγγυάται την αποτελεσματική εκπλήρωση της κρατικής αποστολής τους και αντισταθμίσματος για τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτελέσεως των καθηκόντων τους, αφετέρου αντίκεινται και προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, καθότι με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ν. 4093/2012, οι συγκεκριμένες μειώσεις των αποδοχών των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, που εχώρησαν κατ'  εφαρμογήν του νόμου αυτού αποκλειστικά με βάση καθαρώς αριθμητικό κριτήριο, συνυπολογιζόμενες με την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, τις υπόλοιπες μειώσεις που επεβλήθησαν διαδοχικώς στις αποδοχές των στρατιωτικών και τις αλλεπάλληλες φορολογικές τους επιβαρύνσεις, υπερέβαιναν λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της εκτάσεώς τους, το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.

Με τα υπ' αριθμ. 10-13/2014 πρακτικά του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα οποία, κρίθηκε ότι συνέτρεχε περίπτωση μη συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις, κλήθηκε δε το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του ν.3068/2002 και 2 παρ. 2 του π. δ/τος 61/2004, να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω πρακτικό, η κήρυξη της διαγνωσθείσης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012 δημιούργησε την υποχρέωση της Διοικήσεως να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούσαν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που οι στρατιωτικοί ελάμβαναν προ της εφαρμογής του ν. 4093/2012 και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν μετά τις περικοπές που υπέστησαν κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου αυτού. Η υποχρέωση αυτή, η οποία αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012 και έχει ως συνέπεια την αναβίωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων για τους στρατιωτικούς και τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, όπως αυτές ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 (βλ. άρθρα 50 και 51 του ν. 3205/2003, Α' 297), αφορά το χρονικό διάστημα που διέρρευσε μεταξύ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4093/2012 και της δημοσιεύσεως των αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, κρίθηκε, επίσης, ότι η Διοίκηση, μετά τη δημοσίευση των ακυρωτικών αποφάσεων, υποχρεούτο να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του ν. 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις και να καταβάλει στους στρατιωτικούς και τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας για τον εφεξής χρόνο τις αποδοχές που δικαιούνταν βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων.

Μετά την έκδοση των πρακτικών αυτών και ενώ εκκρεμούσε η διαδικασία συμμορφώσεως της Διοικήσεως δημοσιεύθηκε ο ν. 4307/2014 (Α' 246/15.11.2014), στο άρθρο 86 του οποίου περιελήφθησαν ρυθμίσεις σχετικά με τη μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Με τις νεότερες διατάξεις καταργήθηκαν, αφ' ης ίσχυσαν, οι προμνησθείσες αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (παρ. 1), αντικαταστάθηκαν εκ νέου, από 1-8-2012, τα άρθρα 50 παρ. 2 και 3 και 51 παρ. 3 - 8α και 10 του ν. 3205/2003 (Α' 297), αυξήθηκαν ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων βαθμών, καθορίσθηκαν νέοι συντελεστές προσδιορισμού βασικών μισθών, αναπροσαρμόσθηκαν δε τα διάφορα επιδόματα των στρατιωτικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας (παρ. 2). Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 86 ορίσθηκε, περαιτέρω, ότι με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται «ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων που απορρέει από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2014 προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και απόστρατους».

Κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διατάξεως, εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, υπ' αριθμ. οικ.2/88371/ΔΕΠ/14/17.11.2014, (Β' 3093). Μετά τις νομοθετικές αυτές εξελίξεις, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιλαμβανόμενο εκ νέου της υποθέσεως, εξέδωσε τις υπ. Αριθμ. 18- 21/2015 αποφάσεις του, με τις οποίες έκρινε ότι η Διοίκηση εν μέρει μόνον συμμορφώθηκε προς τις εν λόγω αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τον λόγο δε αυτό επέβαλε σε βάρος του Υπουργείου Οικονομικών την κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν 3068/2002 χρηματική κύρωση. Ειδικότερα, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως έκρινε ότι οι νεότερες μισθολογικές ρυθμίσεις δεν συνιστούν πλήρη συμμόρφωση, ούτε κατά το μέρος που αφορά στην υποχρέωση της Διοικήσεως να καταβάλει στους στρατιωτικούς τις αποδοχές που υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, λόγω των αναδρομικών μειώσεων που υπέστησαν κατ' εφαρμογήν του ν. 4093/2012, ούτε κατά το μέρος που αφορά στην υποχρέωση επιστροφής προς αυτούς των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν προ της εφαρμογής του ν. 4093/2012 και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν, μετά τις γενόμενες περικοπές, κατά το χρονικό διάστημα από της ενάρξεως ισχύος του ν. 4093/2012 και μέχρι της δημοσιεύσεως του ν. 4307/2014, καθόσον σε αμφότερες τις περιπτώσεις προβλέφθηκε μερική μόνον, κατά το ήμισυ περίπου, επιστροφή των αντίστοιχων ποσών.

Εξάλλου, με τις υπ'αριθμόν 1125, 1126, 1127 και 1128/ 2016 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, που αφορούν επίσης τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, σε συνέχεια των προγενέστερων υπ'αριθμόν 2191 - 2196/2014 αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις τόσο του Ν. 4307/2014 στο άρθρο 86 του οποίου περιελήφθησαν ρυθμίσεις σχετικά με τη μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας όσο και της υπ΄ αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Αιγαίου, με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και τρόπος καταβολής στα εν ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και τους συνταξιούχους των σωμάτων αυτών των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαφορών που προέκυψαν από την αναδρομική, από 1.8.2012, αναπροσαρμογή των αποδοχών τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (Α' 246), κατόπιν των υπ' αριθμ 2192-6/2014 ακυρωτικών αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το μέρος που αφορά την καταβολή των διαφορών αποδοχών στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι αντισυνταγματικές, καθώς προσκρούουν στα άρθρα 95, 45, 29 και 23 του Συντάγματος.

Ειδικότερα  κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι παραπάνω διατάξεις νόμου και υπουργικής απόφασης, τόσο κατά το μέρος της (μειωμένης κατά 50%) αναδρομικής επιστροφής της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών από 1-8-2012 έως 15-11-2014 στους υπηρετούντες  στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και κατά το μέρος της αναπροσαρμογής των αποδοχών των υπηρετούντων  στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας σε μισθολογικά επίπεδα κατώτερα της 1ης Αυγούστου 2012.

Ως προς την αναδρομική επιστροφή της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών, η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ'αριθμόν 1125, 1126, 1127 και 1128/ 2016 αποφάσεις της αποφάνθηκε ότι η κήρυξη της διαγνωσθείσης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Ν. 4093/2012 με τις υπ'αριθμόν 2191 - 2196/2014 αποφάσεις επίσης της Ολομελείας του ΣτΕ, έχει ως συνέπεια την αναβίωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων όπως αυτές ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 (βλ. άρθρα 50 και 51 του ν. 3205/2003, Α΄ 297), και δημιούργησε την πρόσθετη υποχρέωση της Διοικήσεως να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούσαν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που οι υπηρετούντες  στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ελάμβαναν προ της εφαρμογής του ν. 4093/2012 και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν μετά τις περικοπές που υπέστησαν κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου αυτού, από 1-8-2012 έως 15-11-2014 , και ότι η μειωμένη κατά 50% αναδρομική επιστροφή της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών από 1-8-2012 έως 15-11-2014, αντί της εξ ολοκλήρου αναδρομικής επιστροφής των περικοπών, όπως αυτές επιβλήθηκαν συνιστά «πλημμελή συμμόρφωση» και παραβιάζει το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος περί υποχρεωτικής συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις.

Ως προς την αναπροσαρμογή των αποδοχών των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι οι ρυθμίσεις του Ν. 4307/2014 είναι αντισυνταγματικές, καθώς αφενός ισοδυναμούν με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από τις προηγούμενες αποφάσεις του 2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες τις διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 που αφορούσαν την μείωση  στις αποδοχές των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και είχαν αποφανθεί να επανέλθουν αυτές στα προ της 1ης Αυγούστου 2012  μισθολογικά επίπεδα (η Ολομέλεια του ΣτΕ επισημαίνει ότι όπως επιβεβαιώνεται από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4307/2014 αυτός «δεν αποτελεί μια αφηρημένη, αδέσμευτη ρύθμιση μισθολογίου, αλλά την αντίδραση του νομοθέτη στις αποφάσεις του ΣτΕ των προηγουμένων ετών»), και συνιστούν, κατ’ επέκταση, περίπτωση μη συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις αποφάσεις αυτές, και αφετέρου αντιβαίνουν στη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των  υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, η οποία απορρέει εμμέσως από τα άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3 του Συντάγματος, και παραγνωρίζουν την εθνική σημασία της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τις ειδικότερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των στελεχών τους, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί σε προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου.

Συνολικά με τις παραπάνω αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι Ν. 4093/2012 και 4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των  υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, τόσο για το χρονικό διάστημα από 1-08-2012 έως 15-11-2014  (δηλαδή από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4093/2012 μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4307/2014) όσο και για το διάστημα από 15-11-2014 (από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4307/2014) και εφεξής, και επιπρόσθετα κρίθηκε ότι οι αποδοχές των  υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, πρέπει να επανέλθουν αυτές στα προ της 1ης Αυγούστου 2012  μισθολογικά επίπεδα.

Μέχρι σήμερα, η Διοίκηση και συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Οικονομικών, δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια συμμόρφωσης από την ημερομηνία δημοσίευσης των ανωτέρω αμετάκλητων αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ προς αυτήν, τουναντίον, επιδεικνύει (το Ελληνικό Δημόσιο και οι εκπρόσωποί του) μια συμπεριφορά που παραβιάζει τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 95 παρ.5 του Συντάγματος και συναφείς διατάξεις του Ν. 3068/2002, δεδομένου ότι συνεχίζει, αφενός να παρακρατά παρανόμως τα ποσά που αντιστοιχούν, σε έναν έκαστο Έλληνα στρατιωτικό και αστυνομικό, συνεπεία των αμετάκλητων ακυρωτικών αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, και αφετέρου συνεχίζει να μισθοδοτεί με αποδοχές κατώτερες από τις κατά το Σύνταγμα ελάχιστα ανεκτές για όλους τους Έλληνες στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Πρακτικά και κατ΄ αποτέλεσμα, για όλο το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα (και για όσο παραμένει σε ισχύ ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4307/2014) ως νόμιμες αποδοχές των στρατιωτικών πρέπει να θεωρηθούν εκείνες που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012.

Κατ΄ αποτέλεσμα, των παραπάνω αποφάσεις του 2014 και του 2016 της Ολομέλειας του ΣτΕ, ως νόμιμες αποδοχές για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, είναι αυτές που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012.

Εξάλλου με το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α-74), χωρίς προηγούμενη συμμόρφωση με τις παραπάνω αποφάσεις του 2014 και του 2016 της Ολομέλειας του ΣτΕ, εισήχθησαν νέες διατάξεις (άρθρα 124 έως 127) που αφορούν τις μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017, καταργώντας τις διατάξεις του ν. 3205/2003, τις μισθολογικές προαγωγές και τις μισθολογικές ωριμάνσεις (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) και διάφορα επιδόματα. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4472/2017 (Α-74) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, ως ισχύει, που αφορούν, τον βασικό μισθό και τα επιδόματα του παλαιού μισθολογίου, τις μισθολογικές προαγωγές του ν. 2838/2000, ως ισχύει, καθώς και όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Ως εκ τούτου, η Πολιτεία, αντί να αποκαταστήσει αναδρομικά το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, στα προ της 1ης Αυγούστου 2012 μισθολογικά επίπεδα,  εμφανίζεται να αγνοεί σε θεσμικό επίπεδο τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Οι κυβερνώντες αρνούνται πεισματικά να συμμορφωθούν και αυτό συνιστά πρωτοφανές θεσμικό ατόπημα που οδηγεί τη χώρα μας σε επικίνδυνες ατραπούς. Υπονομεύεται το κράτος δικαίου και επιβεβαιώνει την εδραιωμένη άποψη ότι, οι κυβερνήσεις διαχρονικά αρέσκονται να απαντούν στα οικονομικά και ηθικά αδιέξοδα που οι ίδιοι οδηγούν τους εργαζόμενους στις ΕΔ & ΣΑ, με περίσσευμα αλαζονείας και αυταρχισμού.

Με την προτεινόμενη διάταξη η Πολιτεία συμμορφώνεται πλήρως, αφενός προς το δεδικασμένο που απορρέει από τις παραπάνω αποφάσεις του 2014 και του 2016 της Ολομέλειας του ΣτΕ που είχαν αποφανθεί να επανέλθουν οι αποδοχές των  υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, στα προ της 1ης Αυγούστου 2012 μισθολογικά επίπεδα, και αφετέρου με τη συνταγματική αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας).

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

1. Οι διατάξεις α) της περίπτωσης 31 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012  (ΦΕΚ Α' 222), β) της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246), γ) των άρθρων 124-126 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74), γ) των άρθρων 124 – 127 του Ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α-74) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

2. Επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, ως μηδέποτε καταργηθείσες.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής στους υπηρετούντες στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων που απορρέει από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ.

Αθήνα, 20/11/2017

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γεώργιος Γερμενής
Αντώνιος Γρέγος
Ελένη Ζαρούλια
Ευάγγελος Καρακώστας
Νικόλαος Κούζηλος
Ιωάννης Λαγός
Ηλίας Παναγιώταρος
Χρήστος Παππάς
Ιωάννης Σαχινίδης