Ανοικτή επιστολή προς τον Ιεροκήρυκαν της Ι. Μ. Πατρών Αρχιμανδρίτη Κον Τιμόθεον Παπασταύρου

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019 - 08:35

Ανοικτή επιστολή προς τον Ιεροκήρυκαν της Ι. Μ. Πατρών Αρχιμανδρίτη Κον Τιμόθεον Παπασταύρου

Πανοσιολογιώτατε,

Εξ’ αφορμής της υμετέρας «Ανοικτής επιστολής προς τους 300 «Έλληνες» βουλευτές»  υπό τον τίτλον «Δεν θέλω ούτε να σας ξέρω», ήστινος έλαβον γνώσιν εσχάτως, έχω την Τιμήν και την υποχρέωσιν άμα, να σας απευθύνω την παρούσαν, το μεν προς επίρρωσιν της απολύτως δεδικαιολογημένης ιεράς Πατριωτικής και Ορθοδόξου Χριστιανικής οργής σας, κατά των ολετήρων του Ελληνικού Έθνους, των φοιτούντων εν τω – κατ’ ευφημισμόν – καλουμένω «κοινοβούλιον» και εν τοις πράγμασι λειτουργούν ως παρασκευαστήριον, Εθνικών, κοινωνικών και οικονομικών εγκλημάτων, το δε δια να εκφράσω την πικρίαν μου, καθ’ όσον, η «καταδικαστική» σας κρίσις διεμορφώθη υπό το κράτος και με γνώμονα την συλλογικήν ευθύνην, τας αδίκους, ανηθίκους και παρανόμους συνεπείας της οποίας υπέστημεν και εισέτι υφιστάμεθα, τόσον εγώ, όσον και οι μετ’ εμού εκλεγέντες βουλευταί, εν έτει 2012, του Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, υπό του αυτοαποκαλουμένου «δημοκρατικού τόξου».

Ειδικώς, επί τινων αναφορών σας, διαλαμβανομένων εν τη ως άνω υμετέρα επιστολή, εκτίθημι τα ακόλουθα:

ΠΡΩΤΟΝ: Ημείς οι ασυμβίβαστοι Ελληνορθόδοξοι Πατριώται κατεψηφίσαμεν το προδοτικόν σύμφωνον των συγχρόνων εαμοσλαβοβουλγάρων κομμουνιστών, μετά των εποφθαλμιούντων τα Ιερά μας εδάφη αλβανοσλάβων λωποδυτών της Ιστορίας μας και καταψηφίζομεν παγίως τα στρεφόμενα κατά της Ορθοδοξίας μας και του Ελληνισμού ( αδιαίρετος Δυάς) νομοσχέδια.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Με ουδένα «προσυνεννοούμεθα», τω λόγω δε τούτω μας διώκουν οι γραικύλοι πολιτικοί, ουδέ διαθέτομεν «γιγαντιαίον» μισθόν – ως άτομα – καθ’ όσον το μέγιστον τούτου καταβάλλομεν, δια την ενίσχυσιν του στερουμένου άλλων πόρων Λαϊκού Συνδέσμου μας.

ΤΡΙΤΟΝ: Οι μόνοι αποκλειστικώς καταγγέλλοντες την μισελληνικήν και μισορθόδοξον δράσιν του Σιωνισμού είμεθα ημείς, Πανοσιολογιώτατε.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ημείς γνωρίζομεν τους Προαιωνίους εχθρούς του Γένους μας, ου μην αλλά και οι προδόται πολιτικοί μας γνωρίζουν – κατά το ήττον ελλείψει γνώσεων – και εν τούτοις τους υπηρετούν με αφοσίωσιν δούλου. Ημείς τους καταγγέλλομεν και τους πολεμούμεν, οι δε δήθεν… φιλέλληνες ευρωπαίοι τους υπηρετούν.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Αι περί αποχής συμβουλαί σας προς τους πιστούς, κατά την ψηφοδοσίαν, τροφοδοτούν τον Εθνοκτόνον δικομματισμόν και συντελούν εις τον σχηματισμόν μειονοψηφικών κυβερνήσεων, ανηθίκου συναλλαγής και αντιδημοκρατικής συνεργασίας.

ΕΚΤΟΝ: Ημείς, Πανοσιολογιώτατε, ιστάμεθα ακλόνητοι και αμετακίνητοι επί των επάλξεων του Έθνους και δεν «αλλάζομε έδρανα». Οι γραικύλοι πολιτικοί είναι αντικείμενα αγοραπωλησίας, καθ’ όσον στερούνται αυτοσεβασμού και αξιοπρεπείας, ως φύσει καιροσκόποι, αμοραλισταί και αρνησιπάτριδες.

ΕΒΔΟΜΟΝ: Πότε «ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ», δηλονότι και ημείς… συνετελέσαμεν εις «το κατάπτυστο κατάντημα» της προδοσίας της Μακεδονίας μας. Πανοσιολογιώτατε;;;

ΟΓΔΟΟΝ:  Εστέ ήσυχος, Πανοσιολογιώτατε. Ουδέποτε εσκέφθην και ως βουλευτής και ως τέως βουλευτής, να σας επισκεφθώ, ουδέ σκοπεύω τοιούτον τι, ως κοινός ψηφοθήρας πολιτικάντης να πράξω, ως απέφυγον να πράξω και με τον δειλόν και φιλοκομμουνιστήν προϊστάμενον σας Χρυσόστομον Σκλήφαν, ΟΣΤΙΣ: α) Διαρκούσης της δίκης, δια παράβασιν καθήκοντος του αθέου κομμουνιστού «δημάρχου» Πατρέων, με πολιτικώς ενάγοντα τον υπογράφοντα (ως εκπρόσωπον της Κ.Ο. της ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΣ), δι’ ανακοινώσεως της Γραμματείας της Ι.Μ. Πατρών, εξέφρασεν την αγάπην του και την συμπαράστασίν του, προς τον μπολσεβίκον παραβάτην!

Οίτινες, Πανοσιολογιώτατε, την υγιά Ορθόδοξον Πίστιν προσποιούντες ομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετεροφρόνοις (αθέοις), οι τοιούτοι ούτε αδελφοί εν Χριστώ εισίν, ουδέ Έλληνες Πατριώται, αλλά χείρονες των χειρόνων υποκριταί.

β) Απέφυγεν «επιμελώς» να συμπαρασταθή, δια της παρουσίας του, ως έπραξαν άλλοι Μητροπολίται, κατά την εις δύο βαθμούς δικαστικήν περιπέτειαν του Παναξίου Ελληνορθοδόξου Πατριώτου Μητροπολίτου Αμβροσίου. γ) Ωσαύτως, όχι μόνον δεν παρέστη εις το Εθνικόν Συλλαλητήριον, όπερ διωργάνωσεν και ετέλεσεν εν Αιγίω ο Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων,  αλλά, το και κυριώτατον, δεν ετόλμησεν ο δειλός, να διοργανώση και τελέση παρόμοιον εν Πάτραις.

ΕΝΑΤΟΝ: Δεν δικαιούσθε, απευθυνόμενος προς τους 300, Πανοσιολογιώτατε, έστω και ως σχήμα λόγου, να δηλώνετε ότι «εκτιμάτε περισσότερον τους αλβανούς και τους σκοπιανούς από σας τους «γραικύλους»», συμπεριλαμβάνων ούτω και ημάς εις αυτήν την συνομοταξίαν αρνησιπάτριδων. Οι γραικύλοι δεν χρειάζονται «». Είναι εκτός «» όπως και εκτός πατρίδος.

ΔΕΚΑΤΟΝ: Ημάς, Πανοσιολογιώτατε, ούτε «μας τιμούν» ούτε «μας καμαρώνουν», ούτε «μας λιβανίζουν», ούτε «μας στήνουν θρόνους και εξέδρες». Αντιθέτως! Μας φυλακίζουν, δολοφονούν τους νέους μας (Γ. Φουντούλης – Μ. Καπελώνης), πυρπολούν και καταστρέφουν τα γραφεία μας, βιαιοπράγησαν δις εις βάρος μου και ανετίναξαν το δικηγορικόν μου γραφείον (οδός Φιλοποίμενος αριθ. 56), μας συκοφαντούν, μας φιμώνουν και γενικώς μας διώκουν, παντί αθεμίτω και ανηθίκω μέσω.

Τέλος, Πανοσιολογιώτατε, αναζητήσατε ΚΑΙ προς ετέραν, πλησιόχωρον υμίν  κατεύθυνσιν πορευόμενος, προδότας – προσκυνητάς της «υπερτάτης κυβερνήσεως των «σοφών» της Νέας Τάξεως», τη εντολή της οποίας παρέδωσαν το ΟΝΟΜΑ της Μακεδονίας μας, εις το σκοπιανό συνονθύλευμα ετεροκλήτων φυλετικών και θρησκευτικών στοιχείων, οι σύγχρονοι εαμοσλαβοβούλγαροι απάτριδες και οι χείρονες τούτων συνοδοιπόροι τους ψοφοδεξιοί, οίτινες… διαφωνούν δια την εθνικότητα και την γλώσσαν, αλλά συμφωνούν δια το ΟΝΟΜΑ, εξ’ ού απορρέουν και «βαπτίζονται» τα πάντα, προς…δόξαν αυτών των πολιτικών ανθρωπόμορφων τεράτων και προς ικανοποίησιν των εχθρών του Γένους μας.

Εν Πάτραις τη 13η Μαρτίου 2019

 ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τέως βουλευτής Αχαΐας

Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ